Zoeken

Algemene spelvoorwaarden

1. Algemene voorwaarden

1.1 Deze spelvoorwaarden van Wild van Freek B.V. (hierna: “Organisator”), Willemsplein 2 te 5211 AK ’s-Hertogenbosch, zijn van toepassing op promotionele winacties die door Organisator, eventueel in samenwerking met derden, worden georganiseerd. Wild van Freek B.V. is een samenwerking tussen Studio Freek B.V. en Blink Uitgevers

1.2 Deelname aan de actie houdt acceptatie van de spelvoorwaarden in. Geen enkele betwisting van deze spelvoorwaarden zal in overweging genomen worden.

1.3 Met vragen of opmerkingen over de spelvoorwaarden of acties kan contact worden opgenomen met Organisator via marketing@blink.nl

2. Deelname en deelnemers

2.1 Iedere natuurlijke persoon kan gedurende de looptijd van de actie eenmaal deelnemen aan de actie.

2.2 Enkel volledig ingevulde deelnameformulieren worden in behandeling genomen.

2.3 Uitgesloten van deelname zijn medewerkers, stagiairs, vrijwilligers, uitzendkrachten, ingehuurde arbeidskrachten en alle anderen die gedurende (een deel van de) looptijd van de actie een arbeidsverhouding of externe inhuur verhouding hebben of hebben gehad met Blink Media en aan haar gelieerde partijen.

2.4 Deelnemers jonger dan 16 jaar dienen toestemming te hebben van hun ouders, voogd of wettelijk vertegenwoordiger om mee te doen met de winactie.

2.5 Organisator heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen.

2.6 Organisator heeft het recht om een deelnemer van een actie uit te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.

2.7 Organisator kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mailadres of huisadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer, of voor een storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens.

3. Persoonsgegevens

3.1 Het verstrekken van de persoonsgegevens is noodzakelijk om aan de Winactie te kunnen deelnemen. Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt ten behoeve van de Winactie en de daaruit voortvloeiende prijsuitreiking. 

3.2 De deelnemer erkent op de hoogte te zijn van de inzameling en verstrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van Wild van Freek B.V. 

3.3 De e-mailadressen en adresgegevens van deelnemers aan (win)acties worden niet met derden gedeeld en niet voor andere doeleinden gebruikt dan t.b.v. de (win)actie. Mits u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven doormiddel van het de opts onderaan het deelnameformulier.

4. Prijsuitreiking

4.1 De winnaar(s) van de actie wordt uitgekozen door Organisator. Na het kiezen en inlichten van de winnaar, verloopt al het verdere contact over het in ontvangt nemen van de prijs en de prijs zelf via de prijspartner. Organistor is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor de prijs en alles wat daarbij komt kijken.

4.2 De aanwijzing van de winnaar(s) uit de deelnemers geschiedt op onpartijdige wijze, met uitzondering winacties waarbij een motivatie onderdeel is van deelname. Aanwijzing van de winnaar(s) uit de deelnemers bij laatstgenoemde winacties geschiedt op basis van subjectiviteit. Aan deze subjectiviteit zijn geen rechten te ontlenen.

4.3 Winnaar(s) ontvangen automatisch bericht.

4.4 Organisator keert slechts één prijs per e-mailadres dan wel woonadres uit. 

4.5 Over de uitslag van winacties kan niet worden gecorrespondeerd.

4.6 Prijzen zijn niet inwisselbaar voor contact geld of een andere prijs.

4.7 Organisator stelt de prijzen ter beschikking conform de status waarin zij op dat moment verkeren. Organisator is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (zulks inclusief schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport).

4.8 Organisator is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (zulks inclusief schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport). Eventuele kansspelbelasting en BTW die in verband met prijzen wordt betaald, komt voor rekening van Organisator.

4.9 Iedere prijswinnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is mee te werken aan promotionele activiteiten in verband met de actie, waaronder de uitreiking van de prijs. Eventuele foto’s kunnen door Organisator worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) een actie. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen Organisator niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Organisator in het leven roepen. Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten. Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de actie maakt.

5.2 Organisator behoudt zich het recht voor om in situaties van overmacht de (win)actie zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze de verplichting te hebben tot een schadevergoeding aan de Deelnemers. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. Organisator kan in voorkomend geval een alternatieve prijs toekennen.

6. Toepasselijk recht

6.1 Op deze spelvoorwaarden en de Winactie en alle daaruit voortvloeiende rechten en plichten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

6.2 Over de uitslag van de Winactie kan niet worden gecorrespondeerd. In gevallen waarin de Spelvoorwaarden niet voorzien, beslist Organisator. 

6.3 Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met de afdeling marketing via +31 (0)73 85 000 46 of per e-mail via marketing@blink.nl. U ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of per e-mail een reactie.

Wild van Freek maakt gebruik van cookies

Met behulp van deze cookies kunnen we informatie verzamelen over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om je buiten onze website relevante aanbiedingen te tonen. En worden er tracking cookies geplaatst door social media-netwerken. Door op 'Ok' te klikken stem je in met het plaatsen van cookies. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op 'Cookie instellingen aanpassen'. Meer informatie over cookies.

Wij gebruiken de volgende cookies:

We slaan je instellingen op in een cookie. Wil je later je instellingen wijzigen? Verwijder dan de cookies via je browser.

Cookie instellingen aanpassen