Zoeken

Algemene Voorwaarden Wild van Freek – voor marketingdiensten

Algemene Voorwaarden Wild van Freek – voor marketingdiensten

Deze algemene voorwaarden omschrijven onder welke voorwaarden Wild van Freek Opdrachten ten behoeve van marketingdiensten aangaat met Opdrachtnemers.

Deze algemene voorwaarden kun je hier downloaden.

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden zoals laatst gewijzigd per 1 oktober 2021.

Bedrijfsgeheimen: alle informatie die geheel of gedeeltelijk niet bekend is buiten Partijen of niet algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk is buiten Partijen voor personen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezig houden met dergelijke informatie.

Wild van Freek: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wild van Freek B.V., statutair gevestigd te ’s-Hertogenbosch en kantoorhoudende aan de Koningsweg 66 te (5211 BN) ‘s-Hertogenbosch ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66216087;

Content: alle werken, teksten, gegevens, Merken, informatie of andere materialen inclusief beeldmateriaal die door Wild van Freek uitgegeven, medegedeeld of ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtnemer.

Data: alle gegevens die Opdrachtnemer en/of Wild van Freek met de Diensten verzamelt.

Diensten: alle door Opdrachtnemer aangeboden marketingdiensten, die het voorwerp zijn van een aanbieding, offerte, Opdracht of andere rechtshandeling tussen Wild van Freek en Opdrachtnemer.

Duur: de in de Opdracht vastgelegde duur van de Diensten.

IE-rechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, aan het auteursrecht naburige rechten van uitvoerend kunstenaars, producenten van beeld- of geluidsopnames en omroeporganisaties, merkrechten, handelsnaamrechten en databankrechten alsmede rechten op Bedrijfsgeheimen en knowhow.

Merken: alle door Wild van Freek geregistreerde woord- en beeldmerken, andere onderscheidingstekens alsook afkortingen en afgeleiden daarvan.

Opdracht: een opdracht dat Schriftelijk door Partijen is of zal worden overeengekomen.

Partij(en): Wild van Freek en/of Opdrachtnemer.

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Richtlijn audiovisuele mediadiensten: Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2010 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten.

Schriftelijk: zowel op papier als ook per e-mail of ander elektronisch medium.

Vergoeding: heeft de betekenis als omschreven in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden.

Vertrouwelijke Informatie: alle informatie van vertrouwelijke aard waarover Partijen beschikken, waaronder (i) Persoonsgegevens en (ii) Bedrijfsgeheimen. Onder Vertrouwelijke Informatie wordt niet verstaan informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam van de ontvangende Partij of naderhand openbaar is geworden, of die de ontvangende Partij van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsverplichting is opgelegd of deze derde daartoe verplicht was.

Website Wild van Freek: de website van Wild van Freek, www.wildvanfreek.nl, en alle onderliggende en gelinkte websites van Wild van Freek.

Werken: alle huidige en toekomstige tastbare en ontastbare voorwerpen, waar ook ter wereld, met inbegrip van technologische uitvindingen, werken van letterkunde, wetenschap of kunst, uitvoeringen door uitvoerende kunstenaars, fonogrammen, films, programma’s en andere audio- en/of visuele producties, gegevens, databanken, individuele of collectieve merken, handelsnamen, tekeningen of modellen, portretten, namen, domeinnamen, producten of decoratiemiddelen die een eigen plaats op een markt innemen, alsmede Vertrouwelijke Informatie die geheel of gedeeltelijk voortvloeit uit de Diensten.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op, en maken onlosmakelijk onderdeel uit van, alle aanbiedingen, aanvragen e.d. van Wild van Freek en op alle tussen Wild van Freek en Opdrachtnemer gesloten Opdrachten.

2.2 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan alleen worden afgeweken indien dit Schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht. Bij de toepasselijkheid en in geval van eventuele strijdigheid van het bepaalde in de Opdracht, in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele door Opdrachtnemer gehanteerde (algemene) inkoop- of andere voorwaarden, geldt de volgende rangorde:

  1. Opdracht;
  2. Algemene Voorwaarden van Wild van Freek;
  3. (algemene) inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtnemer.

2.3 Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden wordt gedaan (i) door de Schriftelijke aanvaarding of (ii) door feitelijk uitvoeren van de Diensten. In het geval deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Wild van Freek en Opdrachtnemer, wordt Opdrachtnemer geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op daarna gesloten en te sluiten Opdrachten.

2.4 Wild van Freek behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Indien een wijziging in de Algemene Voorwaarden een tegenstrijdigheid bevat ten opzichte van de Algemene Voorwaarden zoals die golden bij het aangaan van de Opdracht, kan Opdrachtnemer zich beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

3. Opdracht

3.1 Opdrachtnemer voert de Opdracht professioneel uit en zal zich voor het overige houden aan deze Algemene Voorwaarden.

3.2 Partijen beogen uitdrukkelijk geen privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW. Partijen kiezen er voor om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten. Opdrachtnemer realiseert zich en stemt er mee in, dat deze keuze inhoudt dat Opdrachtnemer geen aanspraak kan maken op een uitkering krachtens de Werkloosheidswet (WW) of de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Een wijziging van de fiscale status van de Opdrachtnemer, waarbij de gelijkgesteldenregeling en thuiswerkersregeling niet buiten toepassing wordt gelaten, kan slechts geschieden met voorafgaande Schriftelijke toestemming van Wild van Freek, waarbij Wild van Freek gerechtigd is de Vergoeding als bedoeld in artikel 7 te herzien.

3.3 Het inschakelen van derden, met inbegrip van agenten, deelnemingen of andere partijen voor de uitvoering van de Diensten, is niet toegestaan, tenzij Wild van Freek hiervoor Schriftelijk toestemming heeft gegeven en de derde door Opdrachtnemer wordt ingeschakeld onder de voorwaarden en condities zoals in deze Algemene Voorwaarden uiteengezet.

3.4 Wild van Freek kan aan Opdrachtnemer aanwijzingen geven met betrekking tot de uitvoering van de Opdracht, de levering van de Diensten en de planning. Voor het overige is Opdrachtnemer vrij in de manier waarop hij de Opdracht uitvoert. Hij staat niet onder gezag van Wild van Freek.

3.5 Partijen sluiten steeds ad hoc een Opdracht. Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op het verkrijgen van nieuwe, toekomstige Opdrachten, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.

3.6 Aanvullingen en wijzigingen van de Opdracht kunnen alleen Schriftelijk door Partijen worden overeengekomen.

4. Uitvoering Diensten

4.1 Opdrachtnemer voert alle Diensten uit op basis van een inspanningsverbintenis.

4.2 Bij de uitvoering van de Diensten zal Opdrachtnemer de goede naam en reputatie van Wild van Freek niet schaden.

4.3 Partijen zullen elkaar volledig op de hoogte houden en elkaar zoveel als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte stellen van wijzigingen of ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de Diensten.

4.4 Het gebruik van ander materiaal dan de door Wild van Freek aangeleverde Content is niet toegestaan, tenzij Schriftelijke anders overeengekomen.

4.5 Voorafgaand aan de levering van een Dienst dient een proefversie van de te gebruiken Content en Werken ter goedkeuring aan Wild van Freek te worden voorgelegd. Indien de proefversie niet tijdig wordt verstrekt of door Wild van Freek wordt geweigerd, is Wild van Freek gerechtigd de Opdracht te annuleren. Wild van Freek is in dat geval niet gehouden tot betaling van de Prijs aan Opdrachtnemer, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

5. Rechten en verplichtingen van Wild van Freek

5.1 Wild van Freek zal ten allen tijde alle Data, Content en overige informatie, die noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van een Opdracht tijdig aan Opdrachtnemer ter beschikking stellen en de noodzakelijke medewerking verlenen. Wild van Freek behoudt zich het recht voor om Content te wijzigen.

5.2 Wild van Freek heeft en behoudt, ook na beëindiging of afloop van de Opdracht, het exclusieve recht om (merk)namen en andere onderscheidingstekens alsook afkortingen c.q. afgeleiden daarvan met betrekking tot de Diensten, Content en/of Werken te gebruiken en te registreren als merk, als domeinnaam of anderszins.

5.3 Wild van Freek is gerechtigd om, zowel voor eigen rekening als in naam van Opdrachtnemer, zelfstandig in en buiten rechte op te treden of door derden te doen optreden tegen inbreuk op of misbruik van de Diensten, Content en/of Werken.

6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Alle IE-rechten die rusten op en/of die voortvloeien uit de Content en de Werken, berusten uitsluitend bij Wild van Freek en/of haar licentiegevers, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.

6.2 Indien en voor zover Wild van Freek niet al rechthebbende is van de IE-rechten die rusten op en/of die voortvloeien uit de Content en/of de Werken, draagt Opdrachtnemer hierbij en/of bij de Opdracht, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, alle huidige en toekomstige IE-rechten die voortvloeien uit de Content en/of de Werken die geheel of gedeeltelijk aan Opdrachtnemer toebehoren over aan Wild van Freek, al dan niet bij voorbaat. Die overdracht wordt door Wild van Freek hierbij en/of bij de Opdracht al dan niet bij voorbaat, aanvaard.

6.3 Indien en voor zover, waar ook ter wereld, (a) één of meer van de IE-rechten niet overdraagbaar is of (b) de hiervoor bedoelde overdracht niet rechtsgeldig of in rechte afdwingbaar is, verleent Opdrachtnemer hierbij, al dan niet bij voorbaat, aan Wild van Freek, een onherroepelijke, onopzegbare, overdraagbare, exclusieve licentie om de Werken te gebruiken en te exploiteren, welke licentie hierbij, al dan niet bij voorbaat, door Wild van Freek wordt aanvaard.

6.4 Opdrachtnemer is gehouden om op verzoek van Wild van Freek alle medewerking te verlenen en nadere (rechts)handelingen te verrichten of documenten te ondertekenen om de hier bedoelde overdracht(en) en licentie(s) waar ook ter wereld nader te effectueren.

6.5 Opdrachtnemer verleent hierbij aan Wild van Freek de bevoegdheid om in naam van Opdrachtnemer, ook wanneer Wild van Freek wederpartij van Opdrachtnemer is, alle verdere rechtshandelingen te verrichten en documenten te ondertekenen, om de hier bedoelde overdracht(en) en licentie(s), waar ook ter wereld, nader te effectueren.

6.6 Tenzij uitdrukkelijk bepaald in deze Algemene Voorwaarden of anderszins Schriftelijk overeengekomen met Wild van Freek, is de Opdrachtnemer niet gerechtigd enig onderdeel van de Content en/of Werken alsmede de IE-rechten hierop te (her)gebruiken c.q. te exploiteren.

6.7 Het is Opdrachtnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent IE-rechten in de Diensten, Content en Werken te verwijderen, onleesbaar te maken of te wijzigen.

6.8 Opdrachtnemer verleent Wild van Freek uitdrukkelijke toestemming voor al het in deze Algemene Voorwaarden bedoelde gebruik en verleent Wild van Freek toestemming om derden toestemming te verlenen de Content en de Werken geheel of gedeeltelijk te gebruiken.

6.9 Opdrachtnemer doet voor zover mogelijk afstand van zijn persoonlijkheidsrechten jegens Wild van Freek en alle aan haar gelieerde (rechts)personen met betrekking tot de Content en de Werken.

6.10 Voor zover afstand van persoonlijkheidsrechten wettelijk niet is toegestaan, garandeert Opdrachtnemer Wild van Freek en alle aan haar gelieerde (rechts)personen dat Opdrachtnemer zich jegens hen niet op zijn persoonlijkheidsrechten zal beroepen.

6.11 In geval van gebruik van een perspublicatie als bedoeld in Richtlijn 2019/790, (bewegend) beeld en audio acquisitie in de Content en de Werken waarvan Opdrachtnemer niet zelf de rechten heeft, zal Opdrachtnemer Wild van Freek voorzien van een duidelijke en expliciete bronvermelding.

6.12 Voor zover Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Opdracht met Schriftelijke toestemming van Wild van Freek een derde heeft ingeschakeld, draagt Opdrachtnemer er zorg voor dat zij de beschikking heeft over alle en volledige IE-rechten van deze derde op de Content en de Werken die waar ook ter wereld overdraagbaar zijn aan Wild van Freek.

6.13 Indien één of meer van de IE-rechten niet overdraagbaar zijn of de overdracht aan Wild van Freek als bedoeld in artikel 6.12 niet rechtsgeldig of rechtens afdwingbaar is, draagt Opdrachtnemer er zorg voor dat zij beschikt over een aan Wild van Freek te verstrekken licentie. Voorts staat Opdrachtnemer ervoor in dat zij Wild van Freek uitdrukkelijk toestemming kan verlenen voor alle vormen van exploitatie als bedoeld in dit artikel 6 en dat zij Wild van Freek toestemming kan verlenen aan derden om de Content en de Werken geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Als Opdrachtnemer niet beschikt over de IE-rechten of licentie als bedoeld in dit artikel, zal Opdrachtnemer ervoor zorgdragen dat na afloop of in geval van beëindiging van deze Overeenkomst de IE-rechten of licenties en de toestemming als bedoeld in artikel 6 tegen redelijke kosten en voorwaarden van deze derde kunnen worden verkregen. Voorts zal Opdrachtnemer ervoor zorgdragen dat de derde jegens Wild van Freek en alle aan hem gelieerde (rechts)personen met betrekking tot de Content en de Werken zoveel mogelijk afstand doet van zijn persoonlijkheidsrechten en dat de derde jegens Wild van Freek en alle aan hem gelieerde (rechts)personen met betrekking tot de Werken, voor zover afstand van persoonlijkheidsrechten wettelijk niet is toegestaan, zich jegens hen niet op zijn persoonlijkheidsrechten zal beroepen.

6.14 Indien Partijen afwijken van het bepaalde in dit artikel 6, zullen zij Schriftelijk nadere afspraken maken.

6.15 Wild van Freek verleent voor de duur van de Opdracht slechts een licentie aan Opdrachtnemer voor het gebruik van de IE-rechten op de Content en de Werken voor de uitvoering van de Diensten, zoals overeengekomen in de Opdracht.

7. Betaling en facturatie

7.1 Opdrachtnemer ontvangt voor de Diensten de bij de Opdracht Schriftelijk overeengekomen Vergoeding.

7.2 Facturering geschiedt op de in dit artikel 7 omschreven wijze en facturen dienen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.

7.3 Na de correcte uitvoering van de Opdracht factureert Opdrachtnemer de voor de Opdracht overeengekomen Vergoeding onder vermelding van het door Wild van Freek verstrekte referentienummer aan:

Wild van Freek B.V. t.a.v. Financiële administratie, Postbus 380, 5201 AJ ’s-Hertogenbosch

Opdrachtnemer zendt de factuur per mail naar: finance@wildvanfreek.nl.

7.4 Indien als Vergoeding een vooraf vastgesteld percentage van de door Opdrachtnemer gegenereerde inkomsten Schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen, factureert Wild van Freek Opdrachtnemer voor de bij de Opdracht overeengekomen gegenereerde inkomsten en factureert Opdrachtnemer de Vergoeding aan Wild van Freek als bedoeld in artikel 7.3, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

7.5 Voor de gelden die door collectieve beheersorganisaties worden geïncasseerd geldt de verdeling tussen Opdrachtnemer en Wild van Freek zoals die voor de betreffende regeling gebruikelijk is.

7.6 De Vergoeding en de collectieve beheerde vergoedingen zoals bedoeld in artikel 7.1 en 7.5 zijn brutobedragen. Alle belastingen en sociale verzekeringspremies hierover komen voor rekening van Opdrachtnemer.

7.7 In de overeengekomen Vergoeding en de collectief beheerde vergoeding zoals bedoeld in artikel 7.1 en 7.5 is de billijke vergoeding begrepen voor de overdracht en voor de verlening van de exploitatiebevoegdheden ten aanzien van de IE-rechten op de Werken aan Wild van Freek, zoals bedoeld in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden.

7.8 Als Schriftelijk de vergoeding van reiskosten is overeengekomen kan Opdrachtnemer declareren op basis van OV 2e klas, of op basis van een autokilometervergoeding van € 0,19 cent per kilometer. Parkeerkosten worden niet vergoed.

7.9 Na acceptatie van de offerte of aanbieding van Opdrachtnemer door Wild van Freek, worden prijzen of tarieven niet verhoogd behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven, of andere wettelijke regelingen of bepalingen.

7.10 Meerwerk kan door Opdrachtnemer slechts in rekening worden gebracht na gezamenlijk overleg en Schriftelijke bevestiging door Wild van Freek.

8. Persoonsgegevens en Beveiliging

8.1 Partijen komen overeen zich te houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en alle nationale toepasselijke wetgeving en richtsnoeren inzake gegevensbescherming.

8.2 Voor de verwerking van Persoonsgegevens door middel van de Diensten wordt Opdrachtnemer aangemerkt als verwerker en Wild van Freek als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de geldende regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

8.3 Onverminderd artikel 8.1 stemt Opdrachtnemer ermee in om in verband met de Diensten:

(i) passende privacy verklaringen te verstrekken aan personen waarin wordt uitgelegd welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe deze persoonsgegevens worden verwerkt;

(ii) passende toestemming van ouders of voogd te verzamelen alvorens persoonsgegevens van personen jonger dan 13 jaar te verwerken;

(iii) passende toestemming te verzamelen voordat zij elektronische communicatie naar personen verzendt als onderdeel van de Diensten;

(iv) alle passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen, waaronder bescherming tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging van of aan persoonsgegevens;

(v) Wild van Freek onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen indien zij zich bewust wordt van enige ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, openbaarmaking van, of toegang tot persoonsgegevens en/of enige onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging of corruptie van persoonsgegevens;

(vi) het gebruik te staken en alle persoonsgegevens te verwijderen die zijn verzameld als onderdeel van de Diensten drie (3) maanden na de beëindiging of afloop van de Opdracht.

8.4 Opdrachtnemer zal passende maatregelen treffen om haar systemen, netwerk en infrastructuur te beveiligen en hij zal te allen tijde adequate antivirus-programmatuur in werking hebben.

9. Garantie en vrijwaring

9.1 Opdrachtnemer garandeert en verklaart aan Wild van Freek dat:

(i) Opdrachtnemer gerechtigd is tot de Werken zodat de IE-rechten daarop worden overgedragen in overeenstemming met artikel 6.2 of in licentie worden gegeven in overeenstemming met artikel 6.3;

(ii) Opdrachtnemer geen inbreuk maakt op verplichtingen of rechten van derden, met inbegrip van de rechten van uitgevers van perspublicaties als bedoeld in de artikelen 2 en 3, tweede lid, van Richtlijn 2001/29/EG voor het online gebruik van hun perspublicaties als bedoeld in artikel 15 van Richtlijn 2019/790[1];

(iii) Opdrachtnemer de Diensten zal uitvoeren in overeenstemming met de Richtlijn audiovisuele mediadiensten en andere toepasselijke wetgeving zoals, maar niet beperkt tot, de Reclame Code Social Media & Influencer Marketing (RSM) 2019;

(iv) Opdrachtnemer beschikt over alle licenties en autorisaties die nodig zijn om de Diensten te leveren en om te voldoen aan de andere verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden;

(v) de Diensten niets omvatten dat obsceen, lasterlijk, godslasterlijk of anderszins illegaal is; en

(vi) het gebruik en de exploitatie van de Werken door Wild van Freek geen inbreuk maakt op rechten van derden.

9.2 Wild van Freek garandeert dat de Content, en Data en overige informatie die Wild van Freek aan Opdrachtnemer ter beschikking stelt voor de uitvoering van de Diensten geen inbreuk maakt op enig recht van derden.

9.3 Opdrachtnemer vrijwaart Wild van Freek voor alle aanspraken van derden met betrekking tot schade of verliezen die voortvloeien uit een Opdracht c.q. de Diensten, waar en voor zover dergelijke schade of verliezen worden veroorzaakt door nalatigheid van de Opdrachtnemer, met inbegrip van (een van) haar agenten, werknemers, deelnemingen of andere partijen die betrokken zijn bij een Opdracht c.q. de Diensten.

9.4 Indien Wild van Freek uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtnemer gehouden Wild van Freek zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Wild van Freek, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Wild van Freek en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtnemer.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Niets in deze Algemene Voorwaarden, of enige andere van toepassing verklaarde voorwaarden, zal de aansprakelijkheid van Partijen beperken of uitsluiten voor wat betreft:

(i) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, of de nalatigheid van de werknemers, agenten of onderaannemers van een Partij;

(ii) fraude of frauduleuze voorstelling van zaken;

(iii) enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden beperkt of uitgesloten door de toepasselijke wetgeving;

(iv) de vrijwaringen uit artikel 9; en

(v) schending van artikel 6 (Intellectuele Eigendomsrechten), artikel 8 (Persoonsgegevens en Beveiliging), artikel 13 (Non-concurrentie) en artikel 14 (Geheimhouding).

10.2 Behoudens het bepaalde in artikel 10.1 zijn Partijen niet aansprakelijk jegens elkaar, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), voor schendig van een wettelijke plicht, of anderszins, voortvloeiend uit of in verband met de Opdracht voor winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in het transport van het dataverkeer en alle andere schade dan die genoemd in artikel 10.4.

10.3 De totale aansprakelijkheid van Wild van Freek wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Opdracht, uit onrechtmatige daad of anderszins, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag dat aan Opdrachtnemer is betaald of betaald had moeten zijn voor de betreffende Dienst. In geen geval bedraagt de totale aansprakelijkheid van Wild van Freek onder de Opdracht, uit welke hoofde dan ook, per gebeurtenis meer dan het maximale bedrag dat de verzekeraar van Wild van Freek uitkeert in voorkomend geval.

10.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

(i) redelijke kosten die Opdrachtnemer heeft gemaakt om de prestatie van Wild van Freek aan de Opdracht te laten beantwoorden;

(ii) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht; en

(iii) redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

10.5 Omdat Opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het treffen van beveiligingsmaatregelen als bedoeld in artikel 8 en zij kan vaststellen of er sprake is van een inbreuk in verband met Persoonsgegevens, is Opdrachtnemer aansprakelijk tot betaling aan Wild van Freek van een door de toezichthoudende autoriteit opgelegde bestuurlijke boete, voor zover die bestuurlijke boete respectievelijk die geleden schade het gevolg is van toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer.

10.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk en onderbouwd meldt en dat aan Wild van Freek een redelijke termijn tot herstel wordt geboden en overigens aan artikel 11.3 (ingebrekestelling) is voldaan. Elk recht op schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt in het geval Opdrachtnemer niet binnen drie (3) maanden na het moment waarop de schade zich voor het eerst merkbaar heeft geopenbaard de schade schriftelijk en onderbouwd aan Wild van Freek heeft gemeld.

10.7 Partijen zijn niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Wild van Freek gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Wild van Freek, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, pandemie, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.

11. Beëindiging

11.1 Partijen kunnen de Opdracht niet opzeggen of ontbinden anders dan op grond van artikel 4.5 en de hiernavolgende artikelleden.

11.2 Beide Partijen mogen de Opdracht, zonder dat een Schriftelijke ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig is en zonder tot enige schadevergoeding of compensatie gehouden te zijn, met onmiddellijke ingang schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden in het geval de andere Partij surseance van betaling aanvraagt, haar eigen faillissement aanvraagt, haar faillissement is aangevraagd of haar faillissement is uitgesproken, de onderneming van de andere Partij wordt of is geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van samenvoeging van ondernemingen, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere Partij beslag wordt of is gelegd, of in het geval de andere Partij niet langer in staat moet worden geacht haar verplichtingen na te komen.

11.3 Zowel Wild van Freek als Opdrachtnemer hebben het recht de Opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden in het geval de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van haar verplichtingen uit de Opdracht en, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke Schriftelijke ingebrekestelling per aangetekende post waarbij een redelijke termijn van tenminste 30 (dertig) dagen is gesteld om alsnog na te komen, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen uit de Opdracht.

11.4 Wild van Freek is gerechtigd de Opdracht, al dan niet gedeeltelijk, op te zeggen indien en vanaf het moment dat de Dienst, niet langer geleverd kan worden.

11.5 In het geval Opdrachtnemer op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel al prestaties ter uitvoering van de Opdracht heeft ontvangen, zijn deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making, tenzij Opdrachtnemer ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Wild van Freek vóór de ontbinding heeft gefactureerd, blijven verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

11.6 Artikelen die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de Opdracht van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht.

12. Gevolgen van beëindiging

12.1 Aan het einde van de Duur, of onmiddellijk na beëindiging van de Opdracht in overeenstemming met artikel 11 zal Opdrachtnemer:

(i) het gebruik van de Content en de Werken onmiddellijk staken;

(ii) op verzoek van Wild van Freek alle Content retourneren of vernietigen;

(iii) alle Data, gegevens en informatie met betrekking tot de Diensten en de Werken verwijderen en alle andere activiteiten met betrekking tot de Diensten staken.

13. Geheimhouding

13.1 Elke Partij bij de Opdracht zal alle Vertrouwelijke Informatie alsmede de inhoud van de Opdracht geheimhouden en deze informatie slechts gebruiken voor het uitvoeren van de Opdracht en toegang tot die Vertrouwelijke Informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. Partijen staan ervoor in dat deze personen door een arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplicht zijn tot geheimhouding van de Vertrouwelijke Informatie.

14. Overige bepalingen

14.1 Op deze Algemene Voorwaarden, de Opdracht en al het gebruik van Werken en/of Content is Nederlands recht van toepassing.

14.2 De rechten en verplichtingen uit de Opdracht kunnen door Opdrachtnemer niet aan een derde worden overgedragen, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Wild van Freek. Aan het geven van schriftelijke toestemming kan Wild van Freek voorwaarden verbinden.

14.3 Indien Wild van Freek op enig moment geen beroep doet op een haar krachtens de Opdracht of de wet toekomend(e) recht of bevoegdheid, houdt dit geen afstand van dat recht of die bevoegdheid in.

14.4 Eventuele mondelinge toezeggingen en afspraken hebben geen werking, tenzij deze Schriftelijk door een Partij zijn bevestigd.

14.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

14.6 Geschillen tussen Wild van Freek en Opdrachtnemer worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Oost-Brabant.

14.7 Deze algemene voorwaarden treden in werking met ingang van 1 oktober 2021.

[1] Het zogenaamde ‘persuitgeversrecht’. DSM-richtlijn bepaalt dat uitgevers van in de EU gevestigde perspublicaties een publicatierecht krijgen. Het wordt opgenomen in de Wet op de naburige rechten in artikel 7b. Het persuitgeversrecht is een tweejarig verbodsrecht voor uitgevers ten aanzien van het online gebruik van (delen van) de inhoud van perspublicaties door dienstverleners zoals zoekmachines, nieuwsdiensten, social media bedrijven en online media. Dit verbod geldt niet voor het gebruik van losse woorden of zeer korte fragmenten van een perspublicatie. Het is niet duidelijk wat ‘zeer kort’ is, dus het valt niet uit te sluiten dat ook korte overgenomen teksten onder het verbod vallen.

Wild van Freek maakt gebruik van cookies

Met behulp van deze cookies kunnen we informatie verzamelen over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om je buiten onze website relevante aanbiedingen te tonen. En worden er tracking cookies geplaatst door social media-netwerken. Door op 'Ok' te klikken stem je in met het plaatsen van cookies. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op 'Cookie instellingen aanpassen'. Meer informatie over cookies.

Wij gebruiken de volgende cookies:

We slaan je instellingen op in een cookie. Wil je later je instellingen wijzigen? Verwijder dan de cookies via je browser.

Cookie instellingen aanpassen