Zoeken

Algemene voorwaarden Wild van Freek – voor particulieren

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het door u afgesloten abonnement voor het tijdschrift Wild van Freek, iedere bestelling van het zomer- of winterboek Wild van Freek en ieder gebruik van de website www.wildvanfreek.nl. Het abonnement is door de Abonnee afgesloten met Wild van Freek B.V en toegang tot de website www.wildvanfreek.nl wordt verstrekt door Wild van Freek B.V. Door het bestellen van een Abonnement op het tijdschrift Wild van Freek, het zomer – of winterboek Wild van Freek of gebruik te maken van de website www.wildvanfreek.nl gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 1 – Definities:
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Abonnee: de natuurlijke of rechtspersoon die via een door Wild van Freek B.V. georganiseerd verkoopsysteem of de Klantenservice hiervan een bestelling heeft geplaatst.

Abonnement: een Overeenkomst voor een abonnement op het Tijdschrift en/of de digitale uitgave daarvan.

Bestelling: een overeenkomst tussen Abonnee en Wild van Freek B.V. voor de levering van een Abonnement, het zomer – of winterboek of enige ander Wild van Freek product.

Klantenservice: de klantenservice van Wild van Freek B.V., Telefoonnummer: +31 (0)73 85 000 41 (maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00), mailadres: klantenservice@wildvanfreek.nl
Postadres: Postbus 380, 5201 AJ ’s-Hertogenbosch.

Overeenkomst: een overeenkomst voor verkoop op afstand van Wild van Freek producten waarbij al dan niet gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Tijdschrift: het tijdschrift Wild van Freek.

Website: iedere website van Wild van Freek B.V., zoals de website www.wildvanfreek.nl, en alle onderliggende en gelinkte websites, via welke Abonnees een overeenkomst kunnen aangaan met Wild van Freek B.V.

Wild van Freek B.V.: de besloten vennootschap Wild van Freek B.V. gevestigd te (5211 BN) ’s-Hertogenbosch aan de Koningsweg 66, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66216087.

Wild van Freek Product: Ieder product voorzien van het Benelux merk Wild van Freek of het logo Wild van Freek.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1              Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Wild van Freek B.V. en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Wild van Freek B.V. en de Abonnee.

2.2              Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Abonnee beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, bijvoorbeeld doordat de bestelling telefonisch wordt geplaatst, kan de Abonnee de algemene voorwaarden via de site van Wild van Freek B.V. (www.wildvanfreek.nl) bekijken of kosteloos opvragen via de klantenservice.

2.3              Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde, kan alleen worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen. In dit geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden wel onverkort van kracht.

2.4              Wild van Freek B.V. behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Indien een wijziging in de algemene voorwaarden een tegenstrijdigheid bevat ten opzichte van de algemene voorwaarden, zoals die golden bij het plaatsen van de bestelling, kan de Abonnee zich beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. In geval van doorlopende Abonnement, geldt tot de vervaldatum van het Abonnement de toepasselijke bepaling die voor de Abonnee het meest gunstig is. Als het abonnement een nieuwe verlengingstermijn ingaat en de Abonnee geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid het Abonnement op te zeggen, zijn de nieuwe voorwaarden van kracht.

 

Artikel 3 – Plaatsen bestelling
Abonnees kunnen bestellingen plaatsen via alle door Wild van Freek B.V. georganiseerde verkoopkanalen. Enig voorbehoud is dat de Abonnee 18 jaar of ouder dient te zijn.

Artikel 4 – Conformiteit

4.1          Wild van Freek B.V. staat ervoor in dat de Abonnementen, zomer – en/of winterboeken en/of Wild van Freek producten voldoen aan de Overeenkomst.

4.2          Wild van Freek B.V. streeft ernaar om de afbeeldingen en beschrijvingen in het aanbod zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Echter, Wild van Freek B.V. kan niet garanderen dat de kleuren die op de afbeeldingen ten aanzien van de producten te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren artikelen.
4.3 Is de Abonnee van mening dat Wild van Freek B.V. in gebreke blijft, volgt de Abonnee de klachtprocedure, zoals hieronder beschreven.

 

Artikel 5 – Prijzen en betalingen
5.1          De vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief btw. Voor Abonnementen en welkomstgeschenken geldt dat verzendkosten inclusief zijn, tenzij expliciet anders vermeld in het aanbod. Voor losse artikelen geldt dat de verzendkosten exclusief zijn, tenzij expliciet anders vermeld in het aanbod.

5.2          Voor aflevering van artikelen op bezorgadressen in het buitenland worden mogelijk hogere verzendkosten berekend dan in Nederland. Dit wordt, indien van toepassing, expliciet genoemd op de bestelpagina of door Klantenservice bij plaatsing van de bestelling door de Abonnee.

5.3          Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van aangeboden Wild van Freek producten, diensten en Abonnementen niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of andere wettelijke regelingen of bepalingen. In geval van Abonnementen die na de eerste termijn automatisch worden verlengd, behoudt Wild van Freek B.V. zich wel het recht voor om in vervolgtermijnen een reguliere prijswijziging door te voeren.

5.4          Eventuele prijswijzigingen worden altijd minimaal 2 maanden van tevoren gecommuniceerd via het colofon van het tijdschrift. Abonnees met een Abonnement, dat na verstrijken van de eerste termijn in prijs is verhoogd, kunnen zich tot de vervaldatum van hun Abonnement beroepen op de Abonnementsprijs, zoals die van kracht was bij afsluiting van het Abonnement. Als de Abonnee na deze vervaldatum een nieuwe verlengingstermijn is ingegaan en de Abonnee geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om het Abonnement op te zeggen, is de nieuwe abonnementsprijs van kracht.

5.5          Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan een bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Wild van Freek B.V.

5.6          Betaling van een Abonnement geschiedt voorafgaand aan elke Abonnementsperiode op een manier die de Abonnee heeft geaccepteerd bij het plaatsen van de bestelling (o.a. automatische incasso, iDeal of acceptgiro). De vervolgtermijnen van het Abonnement worden op dezelfde wijze (voor iDeal via automatische incasso) geïncasseerd van hetzelfde rekeningnummer.

5.7          Voor het innen van een automatische incasso is formeel een handtekening van de Abonnee vereist. Via internet is deze handtekening (nog) niet fysiek te plaatsen. Abonnees die via de webshop van Wild van Freek B.V., of een daartoe bevoegde partij die dit in opdracht van Wild van Freek B.V. uitvoert, een bestelling plaatsen, gaan ermee akkoord dat het incasso van het opgegeven rekeningnummer wordt uitgevoerd voor het bedrag dat hoort bij het bestelde Abonnee.

5.8          Bij niet tijdige betaling, onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, kunnen herinneringskosten in rekening worden gebracht.

5.9          Indien de betaling van een Abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is Wild van Freek B.V. gerechtigd het Abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen. Wild van Freek B.V. is gerechtigd om achterstallige betalingen en de daarover verschuldigde wettelijke rente te vorderen.

 

Artikel 6 – Nieuwe Abonnementen en welkomstgeschenken

6.1          Nieuwe Abonnementen kunnen op ieder moment ingaan.

6.2          Overeenkomsten voor kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken kunnen uitsluitend rechtsgeldig worden afgesloten, indien de nieuwe Abonnee het afgelopen half jaar geen Abonnement heeft gehad op het tijdschrift in kwestie. Indien dit wel het geval is, vervalt het recht op korting of welkomstgeschenk.

6.3          Het welkomstgeschenk zal maximaal zes (6) weken na ontvangst van betaling van het Abonnementsgeld aan de Abonnee verzonden worden. Indien de levering van het welkomstgeschenk langer duurt, wordt de Abonnee daarvan op de hoogte gesteld.

6.4          De Abonnee kan contact opnemen met klantenservice@wildvanfreek.nl indien het welkomstgeschenk beschadigd wordt afgeleverd.

6.5          De aanbieding ten behoeve van een welkomstgeschenk is geldig zolang de voorraad strekt. Indien het betreffende welkomstgeschenk niet meer voorradig is, heeft de Abonnee recht op een alternatief welkomgeschenk zoals aangeboden door Wild van Freek B.V.

6.6          Wild van Freek B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijn van een welkomstgeschenk.

 

Artikel 7 – Duur van het abonnement
7.1          Een Abonnement wordt aangegaan voor de in het aanbod vermelde periode en wordt daarna – behoudens opzegging (zie onder) – automatisch verlengd, tenzij anders vermeld wordt in het aanbod.

7.2          De verleningstermijn bedraagt maximaal één jaar. Informatie over de looptijd van uw Abonnement wordt verstrekt in het aanbod en bij bestelling en kan ook altijd worden opgevraagd via de Klantenservice.

 

Artikel 8 – Opzegging van een Abonnement

8.1          Om een Abonnement te beëindigen, dient de Abonnee minimaal zes (6) weken voor verschijning van het laatste nummer van de eerste abonnementstermijn een bericht te sturen naar de Klantenservice. Dit kan telefonisch, schriftelijk en per e-mail.
8.3 Na verstrijken van de eerste Abonnementstermijn kan het abonnement elke maand beëindigd worden door een bericht te sturen naar de Klantenservice. Dit kan telefonisch, schriftelijk en per e-mail.

8.2          Een Abonnement kan door Wild van Freek B.V. altijd kosteloos worden overgedragen aan de aan Wild van Freek B.V. gelieerde uitgever Blink Media.

Artikel 9 – Levering en bezorging

9.1          Wild van Freek B.V. neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het uitvoeren van de bestelling en de levering en bezorging van producten en Abonnementen. Indien een Tijdschrift of een product onverhoopt niet op tijd of beschadigd is aangekomen, neemt de Abonnee contact op met de Klantenservice. Indien een Tijdschrift niet op tijd of niet is bezorgd, wordt het Tijdschrift binnen twee (2) werkdagen nadat de Klantenservice het bericht van de Abonnee hierover heeft ontvangen na geleverd.

9.2          In geval van een wijziging van het bezorgadres van een Abonnee, informeert Abonnee de Klantenservice drie (3) weken voor de ingangsdatum over de adreswijziging via een email of brief. Indien de Klantenservice de adreswijziging later ontvangt, kan Wild van Freek B.V. niet instaan voor ongestoorde voortzetting van de bezorging.

9.3          Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Wild van Freek B.V. zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen blijft het herroepingsrecht (zie hieronder) van kracht. De kosten van de retourzending zijn bij een vervangend artikel voor Wild van Freek B.V. Als Wild van Freek B.V. geen vervangend artikel kan leveren, krijgt de Abonnee daarvan ook bericht. De bestelling komt dan te vervallen. De Abonnee krijgt in dit geval het betaalde bedrag teruggestort op zijn of haar bank- of girorekening.

9.4          Wild van Freek B.V. behoudt zich het recht voor om met de uitgave van een tijdschrift te stoppen. Wild van Freek B.V. heeft in dit geval de plicht om Abonnees van een Abonnement hier tijdig schriftelijk over te informeren. Wild van Freek B.V. is na stopzetting niet verplicht nog verdere leveringen uit te voeren. Abonnees met een Abonnement hebben recht op restitutie van het gedeelte van het vooruitbetaalde Abonnementsgeld waar geen levering tegenover heeft gestaan.

 

Artikel 10-  Herroepingsrecht

10.1       Bij het afsluiten van een Abonnement of de aankoop van producten heeft de Abonnee de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien 14 dagen ter herroepen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Abonnee. Tijdens deze termijn zal de Abonnee zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

10.2       De Abonnee zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of het product voldoet aan de specificaties uit het aanbod. Indien de Abonnee van zijn of haar herroepingsrecht gebruik maakt, neemt de Abonnee binnen de termijn van veertien 14 dagen contact op met de Klantenservice. De Abonnee krijgt bij het herroepen van een product een retournummer, antwoordnummer, postcode en plaatsnaam. Deze gegevens vult de Abonnee in op de retoursticker. Vervolgens stuurt de Abonnee het artikel in of met de originele verpakking voorzien van de retoursticker terug. De Abonnee heeft recht op terugbetaling van het betaalde bedrag of een vervangend artikel, nadat de oorspronkelijke bestelling door Wild van Freek B.V. op deze wijze is terugontvangen. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de Abonnee.

Artikel 11 –  Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens
11.1       Wild van Freek B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van de Abonneegegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe Abonnementen met als doel om I) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen Wild van Freek B.V. en de Abonnee, II) om een administratie bij te houden van alle Abonnees en III) voor promotionele doeleinden. Wild van Freek B.V. zal de privacy van de Abonnees respecteren.

11.2       Wild van Freek B.V. heeft daartoe de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder meldingsnummer: M1652780.

11.3       De Abonnee erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en de Abonnee gaat akkoord met het privacy beleid van Wild van Freek B.V.

Artikel 12 – Klachtenregeling en geschillen

12.1       Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten volledig en duidelijk omgeschreven per email of brief worden ingediend bij de klantenservice van Wild van Freek B.V., zo snel mogelijk nadat de Abonnee de gebreken heeft geconstateerd.

12.2       Klachten die op deze wijze zijn ingediend bij Wild van Freek B.V. worden binnen een termijn van (veertien) 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, laat Wild van Freek B.V. dit binnen veertien (14) dagen weten, met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Abonnee een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

12.3       Wild van Freek B.V. wil adequaat en zorgvuldig omgaan met klachten van Abonnees. Indien de Abonnee van mening is dat Wild van Freek B.V. deze doelstelling niet waarmaakt, stelt de directie het op prijs wanneer de Abonnee schriftelijk contact opneemt met haar. De contactgegevens van de directie zijn vindbaar via het colofon van het Tijdschrift.

 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1       Wild van Freek B.V. is aansprakelijk voor door de Abonnee geleden schade, indien deze schade krachtens wettelijke bepalingen voor risico van Wild van Freek B.V. komt.

13.2       Wild van Freek B.V. is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door Abonnees van enig door Wild van Freek B.V. geleverd artikel, tenzij Wild van Freek B.V. aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek.

13.3       Wild van Freek B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Wild van Freek B.V gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Wild van Freek B.V., tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Wild van Freek B.V., maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.

13.4       Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van Wild van Freek B.V. Abonnee dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van Wild van Freek B.V.

13.5       Wild van Freek B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, die later dan drie ( 3) maanden na de levering van het artikel is ontstaan en die niet binnen veertien (14) dagen na openbaring schriftelijk aan Wild van Freek B.V. is kenbaar gemaakt. Wanneer de schade later is ontstaan zal Wild van Freek B.V. de Abonnee op zijn of haar verzoek informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier.

13.6       Het is Abonnee niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat Wild van Freek B.V. aan Abonnee verschuldigd is uit hoofde van enige overeenkomst tussen Wild van Freek B.V. en Abonnee. De productvoorwaarden, waaronder Abonnementsprijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

 

Artikel 14 – Overige bepalingen

14.1       Op deze Algemene Voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch bij uitsluiting de bevoegde rechter.

14.2       Deze Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van 1 januari 2017. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde Leveringsvoorwaarden.

Wild van Freek maakt gebruik van cookies

Met behulp van deze cookies kunnen we informatie verzamelen over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om je buiten onze website relevante aanbiedingen te tonen. En worden er tracking cookies geplaatst door social media-netwerken. Door op 'Ok' te klikken stem je in met het plaatsen van cookies. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op 'Cookie instellingen aanpassen'. Meer informatie over cookies.

Wij gebruiken de volgende cookies:

We slaan je instellingen op in een cookie. Wil je later je instellingen wijzigen? Verwijder dan de cookies via je browser.

Cookie instellingen aanpassen